Arena Hotel

11 10-Letiya Oktyabrya St

 Blues Hotel

8 Dovatora St

 HSE Hotel

7 Vavilova St